anket.php

PHP- Kodu:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<
head>
<
meta ******e****="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<
title>ANKETt</title>
</
head>

<
body>
<
form id="form1" name="form1" method="post" action="anketoyla.php">
  <
table width="322" border="0" align="left">
    <
tr>
      <
td colspan="2" align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sitemizi Nasıl Buldunuz?</td>
    </
tr>
    <
tr>
      <
td width="48" align="center"><input type="radio" name="anket" id="radio2" value="5" /></td>
      <
td width="264">Güzel</td>
    </
tr>
    <
tr>
      <
td align="center"><input type="radio" name="anket" id="radio3" value="4" /></td>
      <
td>İyi</td>
    </
tr>
    <
tr>
      <
td align="center"><input type="radio" name="anket" id="radio4" value="3" /></td>
      <
td>İdare Eder</td>
    </
tr>
    <
tr>
      <
td align="center"><input type="radio" name="anket" id="radio" value="2" /></td>
      <
td>Devam Et Daha Güzel Olacak :)</td>
    </
tr>
    <
tr>
      <
td align="center"><input type="radio" name="anket" id="radio5" value="1" /></td>
      <
td>Kötü</td>
    </
tr>
    <
tr>
      <
td>&nbsp;</td>
      <
td><label for="anket">
        <
input type="submit" name="button" id="button" value="Gönder" />
      </
label></td>
    </
tr>
  </
table>
</
form>
</
body>
</
html
anketoyla.php

PHP- Kodu:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta ******e****="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<?php
        $dbhost  
"localhost";   
$dbkullanici "root";  
$dbsifre  "root";
$dbadi "anket_uygulamasi"/* kendi veri tabanınızın adı ile değiştirin!*/
$baglan mysql_connect($dbhost,$dbkullanici,$dbsifre);
mysql_select_db($dbadi,$baglan) or die ("veri tabanına bağlanamıyor");

    @
$oy $_POST['anket'];
    
$ip $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
    
$sor mysql_query("select * from anket order by ip DESC LIMIT 0,10");
    while(
$cek mysql_fetch_array($sor)){
        
$ipp $cek['ip'];
        }
        
        if(
$oy==""){
        echo
"Lütfen Şıklardan Birini Seçiniz";
        }
        elseif(
$ip == @$ipp)
        {
            echo
"Zaten Oy Kullanmışsınız.";    
        }else{
        
$ekle mysql_query("INSERT INTO anket(oy,ip) VALUES ('$oy','$ip')") or die("Ekleme Hatası");
        echo
"Oy Kullandığınız için Teşekkür ederiz<br>
        <a href='anketsonuclar.php'>Sonucları Görmek İçin Tıklayınız...</a>"
;
        }
    
    
?>
</body>
</html>
anketsonuclar.php

PHP- Kodu:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta ******e****="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<?php 
$dbhost  
"localhost";   
$dbkullanici "root";  
$dbsifre  "root";
$dbadi "anket_uygulamasi"/* kendi veri tabanınızın adı ile değiştirin!*/
$baglan mysql_connect($dbhost,$dbkullanici,$dbsifre);
mysql_select_db($dbadi,$baglan) or die ("veri tabanına bağlanamıyor");


$sor mysql_query("SELECT * FROM anket");
        while( 
$cek mysql_fetch_array($sor)){
        
$id $cek['id'];
        
$doy $cek['oy'];
        }
        
$oysayisi mysql_num_rows($sor);
        
        
$sorbes mysql_query("SELECT * FROM anket where oy=5");{
        
$besoy mysql_num_rows($sorbes);
        
$besoyyuzde =round((  ($besoy$oysayisi )*100),2);
        }
        
$sordort mysql_query("SELECT * FROM anket where oy=4");{
        
$dortoy mysql_num_rows($sordort);
        
$dortoyyuzde round(( ( $dortoy $oysayisi )*100),2);
        }
        
        
$soruc mysql_query("SELECT * FROM anket where oy=3");{
        
$ucoy mysql_num_rows($soruc);
        
$ucoyyuzde round(( ( $ucoy /$oysayisi )*100),2);
        }
        
        
$soriki mysql_query("SELECT * FROM anket where oy=2");{
        
$ikioy mysql_num_rows($soriki);
        
$ikioyyuzde =round(( ( $ikioy /$oysayisi )*100),2);
        }
        
$sorbir mysql_query("SELECT * FROM anket where oy=1");{
        
$biroy mysql_num_rows($sorbir);
        
$biroyyuzde =round(( ($biroy  /$oysayisi )*100),2);
        }
        
$toplam =$biroyyuzde $ikioyyuzde  $ucoyyuzde $dortoyyuzde $besoyyuzde;
        
$biroyyuzde1=$biroyyuzde;
        
$ikioyyuzde1=$ikioyyuzde;
        
$ucoyyuzde1=$ucoyyuzde;
        
$dortoyyuzde1=$dortoyyuzde;
        
$besoyyuzde1=$besoyyuzde;
        echo
"
<table width='642' border='0'>
  <tr>
    <td colspan='5' align='center'>Sonuçlar</td>
  </tr>
    <tr>
    <td colspan='3' align='center'>
    <td width='53'>Oy</td>
    <td width='106'> Yüzde</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width='187'>Güzel</td>
    <td width='3' align='center'>:</td>
    <td width='259'><img src='images/formbar_kirmizi.jpg' height='17' width='
$besoyyuzde1'></td>
    <td width='53'>
$besoy</td>
    <td width='106'>%
$besoyyuzde </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>İyi</td>
    <td align='center'>:</td>
    <td><img src='images/formbar_sari.jpg'  height='17' width='
$dortoyyuzde1' ></td>
    <td>
$dortoy</td>
    <td>%
$dortoyyuzde </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>İdare Eder</td>
    <td align='center'>:</td>
    <td><img src='images/formbar_yesil.jpg'  height='17' width='
$ucoyyuzde1'></td>
    <td>
$ucoy</td>
    <td>%
$ucoyyuzde </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Devam Et Daha Güzel Olacak</td>
    <td align='center'>:</td>
    <td><img src='images/formbar_turuncu.jpg'  height='17' width='
$ikioyyuzde1' ></td>
    <td>
$ikioy</td>
    <td>%
$ikioyyuzde </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Kötü</td>
    <td align='center'>:</td>
    <td><img src='images/formbar_mavi.jpg'  height='17' width='
$biroyyuzde1' ></td>
    <td>
$biroy</td>
    <td>%
$biroyyuzde </td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan='3' align='right'>Toplam Kullanılan Oy Sayısı&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
    <td align='left'> 
$oysayisi</td>
    <td>%
$toplam</td>
  </tr>
</table>"
?>
</body>
</html>
sql

PHP- Kodu:
-- 
-- 
Tablo yapısı: `anket`
-- 

CREATE TABLE `anket` (
`
idint(11NOT NULL auto_increment,
`
oyvarchar(50collate utf8_turkish_ci NOT NULL,
`
ipvarchar(50collate utf8_turkish_ci NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_turkish_ci AUTO_INCREMENT=;

-- 
-- 
Tablo döküm verisi `anket`
--